Winse Blog

走走停停, 熙熙攘攘, 忙忙碌碌, 不知何畏.

计算出从1到100之间所有奇数的平方之和

计算出从1到100之间所有奇数的平方之和,代码50字符内(QQ群的验证框长度限制为50)

如题,题目没啥难度,这50字符的条件莫名的增添压迫感。其实java写也不用50个字符就能搞定的 !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
// (1 to 50) foreach {x => print("0")}
00000000000000000000000000000000000000000000000000

// java
int sum=0;for(int i=0;i<100;i+=2)sum+=i*i;

// scala
(1 to 100).map(a=>if(a%2==1)a*a else 0).foldLeft(0)(_+_)
(0 to 100).foldLeft(0)(_+((a:Int)=>if(a%2==1)a*a else 0)(_))
var sum=0;for(i<- 1 to 100)if(i%2==1)sum+=i*i
var sum=0;for(i<- 1 to 100; if i%2==1)sum+=i*i

(1 to 100 by 2).foldLeft(0)(_+((a:Int)=>a*a)(_))
(1 to 100 by 2).map(a=>a*a).foldLeft(0)(_+_)
var sum=0;for(i<- 1 to 100 by 2)sum+=i*i
(1 to 100 by 2).map(a=>a*a).reduce(_+_)

(1 to 100 by 2).map(a=>a*a).reduce(_+_)是里面最短的应该也是最好的了,既没有定义变量同时意义清晰一看就懂。

–END

Comments